Maritim21

Maritim21 er en godt forankret strategi for forskning, utvikling og innovasjon for den maritime næringen

En helhetlig maritim strategi for forskning, utvikling og innovasjon

Revidering av Maritim21

Regjeringen komn høsten 2020 med en stortingsmelding om maritim næring, Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring. I meldingen skriver regjeringen at den vil legge frem en ny, oppdatert Maritim21-strategi i 2021. Strategien skal gi en helhetlig gjennomgang av maritim forskning, utvikling og innovasjon, og skal også gi en særlig gjennomgang av teknologi og forskningsmuligheter knyttet til grønn skipsfart og digitalisering.

Forskingsrådet vil være sekretariat for arbeidet og strategien ventes å være ferdig revidert  i slutten av 2021.

Historie

Maritim21 en strategi som er utarbeidet av de maritime aktørene på oppdrag av regjeringen. Den første Maritim21 strategien ble overlevert næringsministeren i 2010. I 2015 startet arbeidet med en revidering av strategien og en oppdatert strategi ble overlevert næringsminister Monica Mæland høsten 2016.

I 2018 ble det opprettet et permanent sekretariat for å følge opp Maritim21 strategien.

Fra mandatet til Maritim21, 2016

Utarbeide forslag til en bred, samlet og godt forankret strategi for forskning, utvikling og innovasjon for den maritime næringen. Forslaget skal gi retning for FoUI satsning

Stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskapning, øker konkurranseevnen i maritim næring, og realiserer det maritime potensialet i synergiene mellom de havbaserte næringene-

Strategien skal skape en helhetlig tenkning rundt satsingen på maritim forskning, utvikling og innovasjon gjennom å koble myndigheter, virkemiddelapparatet, næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer nærmere sammen.

 

Statistikk og rapporter

På Maritim21 sine nettsider har du tilgang til rapporter og statistikk for Forskingsrådet