Maritim21

Maritim21 er en godt forankret strategi for forskning, utvikling og innovasjon for den maritime næringen

Statistikk og rapporter

På Maritim21 sine nettsider har du tilgang til rapporter og statistikk for Forskingsrådet

En helhetlig maritim strategi for forskning, utvikling og innovasjon

Fra mandatet til Maritim21

Utarbeide forslag til en bred, samlet og godt forankret strategi for forskning, utvikling og innovasjon for den maritime næringen. Forslaget skal gi retning for FoUI satsning

Stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskapning, øker konkurranseevnen i maritim næring, og realiserer det maritime potensialet i synergiene mellom de havbaserte næringene-

Strategien skal skape en helhetlig tenkning rundt satsingen på maritim forskning, utvikling og innovasjon gjennom å koble myndigheter, virkemiddelapparatet, næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer nærmere sammen.

Historie

Maritim21 en strategi som er utarbeidet av de maritime aktørene på oppdrag av regjeringen. Den første Maritim21 strategien ble overlevert næringsminister Trond Giske i 2010. I 2015 startet arbeidet med en revidering av strategien og en oppdatert strategi ble overlevert næringsminister Monica Mæland høsten 2016.

I 2018 ble det opprettet et permanent sekretariat for å følge opp Maritim21 strategien.

 

 

Les mer om permanent sekretariat