Mandat Maritim21

Mandat for strategigruppen i Maritim21 for prosessen mot ny/revidert strategi i 2021

Maritim21 - mandat for strategigruppen

Formål/oppgaver

Strategigruppen skal utarbeide forslag til en helhetlig, samlet og godt forankret strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring. Strategien skal gi en særlig gjennomgang av teknologi og forskningsmuligheter knyttet til grønn skipsfart og digitalisering. Forslaget skal gi strategisk retning og overordnede vurderinger, og ikke fremme konkrete bevilgningsforslag.

Med maritim næring menes i denne sammenheng rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer skip og andre flytende fartøy. Det inkluderer også fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer, herunder havbruk, fiskeri, offshore olje og gass og offshore fornybar energi, samt kompetanseoppbygging i forskningsmiljøer på teknologiske og samfunnsvitenskapelige tema av betydning for norsk maritim næring.

Strategien skal peke på kunnskapsbehov for maritim næring langs hele verdikjeden fra forskning til kommersialisering. Formålet er en helhetlig tenkning rundt satsingen på maritim forskning, utvikling og innovasjon gjennom å koble myndigheter, virkemiddelapparatet, næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer nærmere sammen.

Målet med strategien er å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskaping, økt konkurranseevne og eksport fra maritim næring, og realisering av det maritime potensialet i utviklingen av grønn skipsfart og digitale løsninger. I arbeidet med en oppdatert Maritim21-strategi er det viktig å bygge på erfaringer fra andre 21-strategiprosesser, for eksempel forrige Maritim21-strategi, Transport21, Digital21 og Prosess21 samt andre relevante aktiviteter under Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Arbeidet bør også bygge på erfaringer fra liknende satsinger i andre maritime nasjoner.

Organisering

Nærings- og fiskeridepartementet oppnevner en bredt sammensatt strategigruppe som skal lede arbeidet med prosessen. Norges forskningsråd skal være sekretariat for strategigruppen. Strategigruppen skal involvere relevante aktører i hele maritim sektor på egnet måte, herunder akademia, næringsliv og organisasjoner. Nærings- og fiskeridepartementet oppnevner observatører fra virkemiddelapparatet og relevante departement.

Krav til sluttprodukt/FoUI-strategi

Strategien skal:

  • gi en særlig gjennomgang av teknologi- og forskningsmuligheter knyttet til grønn skipsfart og digitalisering i maritim næring.
  • identifisere potensielle muligheter grønn skipsfart og digitalisering vil gi for økt verdiskaping i, og eksport fra, norsk maritim næring, samt hvilken betydning en slik utvikling kan ha for innretningen av forsknings- og innovasjonstiltak i næringen.
  • Inneholde anbefalinger til prioriterte tema/innsatsområder innenfor forskning (grunnforskning, høyere utdanning, næringsrettet forskning, demonstrasjon og kommersialisering), utvikling og innovasjon (inkludert forskningsinfrastruktur).
  • beskrive potensielle muligheter og utfordringer for maritim næring gjennom økt internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid.

Strategien bør:

  • gi innspill om forhold som påvirker maritim nærings evne og muligheter til å utvikle og ta i bruk null- og lavutslippsløsninger og nye digitale løsninger som for eksempel offentlige reguleringer, internasjonalt regelverk og cybersikkerhet.
  • drøfte hvilke virkninger strategiens anbefalinger kan få for andre sektorer, samt hvordan utviklingen i maritim sektor kan bli påvirket av sentrale utviklingstrekk i andre sektorer.
  • drøfte hvordan covid-19-pandemien har påvirket maritim forskning, utvikling og innovasjon og hvordan strategien kan bidra til å møte utfordringene pandemien skapte.

Tidsplan

Strategigruppen oppnevnes januar 2021. Oppstart for strategiarbeidet er primo 2021 og sluttrapport leveres innen desember 2021. Rapportering/milepæler i arbeidet vil konkretiseres nærmere i dialog med departementet. Sluttrapport skal leveres til Nærings- og fiskeridepartementet. Etter dette avsluttes strategigruppens arbeid og det permanente sekretariatet reetableres.

Oppfølging

Oppfølging av strategigruppens forslag til tiltak vil bli vurdert av Nærings- og fiskeridepartementet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.